เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


คำถามหลัก (Big Questions) :   - เงินมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนเราอย่างไร 
          - ถ้าไม่มีเงินจะเป็นอย่างไร
ภูมิหลังของปัญหา :
ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมาก  รายได้เพิ่มช้ากว่าหนี้สินและสวนทางกับอัตราการออม ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอหรือติดลบ  ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาต่างๆตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท  การลักขโมย  อาชญาการรม รวมทั้งปัญหาความยากจน  นับได้ว่าเงินมีความสําคัญตอชีวิต เศรษฐกิจและความเปนอยูของมนุษยอยางมาก  ไมามนุษยจะอยูในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ยอมอาศัยเงินเปนสําคัญ ซึ่งที่มาของเงินแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  เนื่องจากเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน  การบริหารจัดการเรื่องเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกวัย
            ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักเรียนเรียนรู้ เพื่อเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของเงินและการออมทรัพย์ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการทางการเงินของตนเองได้

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า


ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมระยะยาว
1
27 - 31  .. 2557
โจทย์ :
- สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจ/ ปะทะปัญหา
- สิ่งที่อยากเรียนรู้

Key Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในเหรียญ  ธนบัตร  และคิดว่าสิ่งที่อยู่บนเหรียญหรือ ธนบัตรมีที่มาและความสำคัญอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญหรือ ธนบัตร จากการสังเกต ฟังและจากคำถาม

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เกม  รวมเงิน,เศรษฐศาสตร์
- เงินเหรียญ  ธนบัตร
- คลิป edit เบี้ยกุดชุม
- หนัง  เรื่อง  Charlie and the Chocolate Factory ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต
- ข่าว  บทความ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกม เศรษฐศาสตร์
- แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยพานักเรียนเล่นเกม รวมเงิน
- ครูแจกธนบัตรและเหรียญให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในเหรียญ  ธนบัตร  และคิดว่าสิ่งที่อยู่บนเหรียญหรือ ธนบัตรมีที่มาและความสำคัญอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
- ครูเปิดคลิป edit เบี้ยกุดชุม ให้นักเรียนดู
นักเรียนดูหนัง  เรื่อง
- ครูนำข่าว และบทความให้หนักเรียนอ่าน
  - เป็นหนี้นอกระบบ
 - ชาวนาโดนโกงราคาข้าว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :                             
 - การเล่นเกมเศรษฐศาสตร์การซื้อขายบ้าน
และเกมการรวมเงิน
- การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญหรือ ธนบัตร จากการสังเกต ฟังและจากคำถาม
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการหนัง  เรื่อง  Charlie and the Chocolate Factory ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต
- การคิดวิเคราะห์ข่าว บทความ และ

- การออกแบบวางแผนการบริหารเงินของห้อง


ชิ้นงาน :
- Mind Mapping  วิเคราะห์เหรียญ และธนบัตร
- แบบแผนการบริหารจัดการเงินห้องเพื่อเพิ่มมูลค่า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยาก   เรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่สนใจได้
ทักษะ :
ทักษะการเรียนรู้
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและเล่นเกม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


เลี้ยงไก่ไข่ + เพาะเลี้ยงแหนแดง
2
3 – 7 .. 2557
 โจทย์ :
การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
 -  เลือกหัวข้อ
  - สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
 - ปฏิทินการเรียนรู้
 - Mind mapping ก่อนเรียน
Key Questions  :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         - คำถาม นักเรียนคิดว่าเงินเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ได้อย่างไร
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในสังคมปัจจุบัน
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share :  สิ่งที่รู้แล้วและ สิ่งที่อยากรู้  
Brainstorms :   ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Blackboard  Share การตั้งชื่อหน่วย

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิป ปัญหาความยากจน  การว่างงาน 
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูนำภาพสถานที่ ที่บันทึกในเงินเหรียญให้นักเรียนดู 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสถานที่ในภาพคือที่ใด
- ครูนำภาพกระดาษ ติดบนบอร์ด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสถานที่ที่ได้ดู ถูกบันทึกอยู่ในเหรียญประเภทใด
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเงินเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ได้อย่างไร
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนคิดว่าควรจะตั้งชื่อ หน่วย นี้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
-นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟัง
- การ
ตั้งชื่อหัวข้อ หน่วย
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- การออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  การสรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- ชื่อ หน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผน
กระบวนการเรียนรู้ตลอด 9สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
3 - 4
10  - 14  พ.ย2557
โจทย์ :
ประวัติศาสตร์  สังคมวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง
อัตราการแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน
Key Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปภาพที่อยู่บนเหรียญและธนบัตรของแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) มีที่มาและความสำคัญอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเงินในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียน คิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องนักเรียนกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน และจากสิ่งที่ได้ดู
Round  Table : บทบาทหน้าที่ของเงินที่มีความสัมพันธ์กับชีวิต
Show and  Share : นำเสนอ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ
Wall Thinking : Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
เหรียญ ธนบัตร
- คลิปวิวัฒนาการเงินตราไทย
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

 - ครูนำเหรียญ ธนบัตร ชนิดต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศ มาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปภาพที่อยู่บนเหรียญและธนบัตรของแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) มีที่มาและความสำคัญอย่างไร
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาที่มาและความสำคัญของเหรียญและธนบัตรอัตราการแลกเปลี่ยน สกุลเงิน ของแต่ละประเทศที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าเงินในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนจัดกลุ่มลักษณะภาพของเงินให้เป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของในแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) ตามความเข้าใจ        - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ ในรูปแบบTime line
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน คิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องนักเรียนกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง
- นักเรียนจับคู่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิวัฒนาการของเงินแต่ละประเทศในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน
- การออกแบบ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

ชิ้นงาน
- Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ และนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิวัฒนาการของเงินแต่ละประเทศ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินของแต่ละประเทศ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
5
24 – 28 พ.ย. 2557
โจทย์ :
- ระบบเศรษฐกิจและการเมือง

Key Questions
- ทำไมประเทศเกาหลีต้องแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
- ระบบเศรษฐกิจในโลกที่แต่ละประเทศใช้กันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- ทำไมจำนวนค่าของเงินบนธนบัตรบางประเทศจึงมีค่าน้อยและมากแตกต่างกัน

เครื่องมือคิด
Round Table :  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
Brainstorms : ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
Show and  Share : นำเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไปศึกษาเรียนรู้
ชักเย่อความคิด : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปประวัติสงครามเกาหลี
- อุปกรณ์กิจกรรมชักเย่อความคิด (กระดาษ เชือก เทปกาว)
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดทำไมจำนวนค่าของเงินบนธนบัตรบางประเทศจึงมีค่าน้อยและมากแตกต่างกัน?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- แบ่งกลุ่มนักเรียน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Round Table)
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองมีส่งต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไร

- นักเรียนคิดว่ามีประเทศใดอีกบ้างที่มีประวัติศาสตร์สงครามและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน

- ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกประเทศเพื่อไปศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง (แบ่งเป็น ประเทศที่ปกครองตามแนวคิดการเมืองรูปแบบต่างๆ คือ สังคมนิยม, ทุนนิยม และแบบผสม)

ประเทศที่ศึกษา ได้แก่   คิวบา, เกาหลี, ลาว, เวียดนาม, เยเมน, พม่า,เยอรมัน,ซิมบับเว่ เป็นต้น

- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

- นักเรียนแต่ละคนสร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าระบบเศรษฐกิจใดดีที่สุด

- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันชักเย่อความคิด นักเรียนชอบระบบเศรษฐกิจแบบไหน (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม)

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Round Table)
- การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- การศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
- การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
- การร่วมกันชักเย่อความคิด ระบบเศรษฐกิจแบบใด เหมาะกับประเทศไทย? (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคม

ชิ้นงาน :
- สร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ตามการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจของไทยได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


6
1 – 5 ธ.ค. 2557
 โจทย์ :
- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Key Questions  :
- ทำไมสินค้าบางชนิดจึงมีราคาแพง
ทำไมเราควรรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล?
ทำไมเนื้อวัวจึงมีราคาแพงกว่าเนื้อหมู?

- ในการใช้ชีวิตของเราอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์

เครื่องมือคิด :

Brainstorms :

- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

- อภิปรายเกี่ยวกับใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน

Blackboard share : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม (คุ้ม-ไม่คุ้ม, ความเสี่ยง, กำไร-ขาดทุน, การออม-การลงทุน)

Show and Share : นำเสนอและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำถามทางเศรษฐศาสตร์


สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- เกมเศรษฐี เกมไพ่ For Sale และเกมกระดาน Survive
- คำถามทางเศรษฐศาสตร์
บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- นักเรียนเล่นเกมเศรษฐี เกมไพ่ Garden Trade เกม Live and Learn และเกมกระดาน Survive
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม                                                         
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม ในรูปแบบ Blackboard share
(คุ้ม-ไม่คุ้ม, ความเสี่ยง, กำไร-ขาดทุน, การออม-การลงทุน)
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์คำถามต่อไปนี้
ทำไมสินค้าบางชนิด (รถ, นาฬิกา, แหวนเพชร)จึงมีราคาแพง?
ทำไมซื้อเสื้อกันหนาวในฤดูหนาวจึงมีราคาแพง?
ทำไมเราควรรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล?
ทำไมเนื้อวัวจึงมีราคาแพงกว่าเนื้อหมู?

- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์คำถามทางเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอในรูปแบบแผนภาพ

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหลักเศรษฐศาสตร์มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างไร (การเลือก, ค่าเสียโอกาส, การจัดการทรัพยากร)

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าในการใช้ชีวิตของเราอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์

- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนแผนภาพการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแผนภาพของตนเอง
 - ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - การเล่นเกมเศรษฐี เกมไพ่ For Sale และเกมกระดาน Survive
- การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม โดยใช้เครื่องมือคิด Blackboard share (คุ้ม-ไม่คุ้ม, ความเสี่ยง, กำไร-ขาดทุน, การออม-การลงทุน)

- การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

- การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- การอภิปรายเกี่ยวกับใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน
ชิ้นงาน :
- ร่วมกันวิเคราะห์คำถามทางเศรษฐศาสตร์ และนำเสนอในรูปแบบแผนภาพ
- ออกแบบการใช้ชีวิตโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ตามความสนใจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล

- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ผ่าน

เกมไพ่ For Sale และเกมกระดาน Survive
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

7
8 – 12 ธ.ค.
  2557
โจทย์ :
- การออมและการลงทุนประเภทต่างๆ
- ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการออมและการลงทุน

Key Questions
- ทำไมต้องมีธนาคาร
- การออม และการลงทุนมีความจำเป็นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Placemat : ร่วมกันวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
Brainstorms : ครู และนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Show and  Share : แลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
- เกมการออมการลงทุน
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน เช่น รัตนพล ส.วรพิน โอปราห์ วินฟรีย์ เทพ โพธิ์งาม ศิริวัฒน์แซนวิช
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
(2) เกิดผลกระทบอย่างไร
(3) นักเรียนได้เรียนรู้อะไร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทความในรูปแบบ Placemat
- นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน
- ครู และนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนเล่นเกมการออมการลงทุน ของตลาดหลักทรัพย์
ตัวอย่างคำถาม : มานะ เริ่มออมทรัพย์ตั้งแต่อายุ 25 ปี ปีละ 27,800 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี หากแต่ว่านักเรียนเริ่มออมทรัพย์ตั้งแต่อายุ 40 ปี ดอกเบี้ยปีละ 7% ในอัตราเงินฝากเท่าไร จึงจะมีเงินเก็บมากกว่าหรือเท่ากับมานะ เมื่ออายุครบ 60 ปี (ไม่เกิน 20% ของเงินเก็บของมานะ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  จากเงินห้องที่มีอยู่ นักเรียนแต่ละคนจะเลือกการออมและการลงทุนรูปแบบใดที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด                                                         
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุน
- นักเรียนแต่ละคนวาดแผนภาพการบริหารจัดการเงินห้องในรูปแบบการออมและการลงทุนตามที่ตนเองสนใจ(เทียบกับแผนการจัดการเงินห้องที่ให้ออกแบบก่อนเรียนรู้อีกครั้ง)
- ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุนประเภทต่างๆ ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การศึกษาและวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการเรื่องเงิน
- การแลกเปลี่ยนนำเสนอการวิเคราะห์บทความร่วมกัน
- การอภิปรายเกี่ยวกับบทความร่วมกัน
- การเล่นเกมการออมการลงทุน ของตลาดหลักทรัพย์
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นเกมการออมการลงทุนร่วมกัน
- การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุน
- การอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุนประเภทต่างๆ ร่วมกัน
ชิ้นงาน :
- วาดแผนภาพการบริหารจัดการเงินห้องในรูปแบบการออมและการลงทุนตามที่ตนเองสนใจ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและเห็นความแตกต่างของการออกมและการลงทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งสามารถเลือกใช้การออมและการลงทุนที่เหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


8
15 – 19 ธ.ค.
  2557
โจทย์ :
- การทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Key Questions :
- นักเรียนสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก) ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
Mind Mapping : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
Show and  Share : นำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- วิทยากร
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
- ครูจัดเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ เชิญวิทยากร เช่น
คุณพ่อพี่ออดี้ ธุรกิจยางรถยนต์
คุณแม่พี่โมกข์ ธุรกิจออนไลน์
คุณพ่อน้องเซน ธุรกิจโรงแรม
คุณแม่พี่ฟ้ากัล  ธุรกิจขายตรง
คุณแม่พี่ไอดินนักบัญชี
คุณพ่อพี่เจตต์ ทนายความ
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจะสามารถจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก) ได้อย่างไร
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก) เพื่อวางแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
- นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
- นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
- การวางและปฏิบัติตามแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
ชิ้นงาน :
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจความแตกต่างในการทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยง
ปลาดุก) ได้

ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
9
22 - 26
ธ.ค. 2557
โจทย์ : การสรุปและ เผยแพร่องค์ความรู้   ประเมินตนเอง
Key  Questions
 - นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นรับรู้อย่างไรให้น่าสนใจโดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้
อะไรที่นักเรียนทำได้ดีแล้ว อะไรที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Round Rubin
เลือกวิธีการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 3
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
กระดาษ 80 ปอนด์
ชุดและอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาสำหรับการแสดง

ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดทั้ง Quarter ที่ 3
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3 มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 3  เพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ                   ( Round Rubin)
- นักเรียนแต่ละคนข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียนQuarter 3
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
การวางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ
การวางแผนการทำงาน
การประเมินตนเอง
ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- ประเมินตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :  เงิน เงิน เงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 3  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2557

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้  
(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
- มีมรรยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี 
(ส1.2.2/2)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
(4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน
 (ง 1.1 .4-6 /3 )

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
 (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการดำรงชีวิต 
 (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  (3.1.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  
(3.2 ม.2/2)
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (3.2 ม.3/5)
มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (1.1.2/3)

มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  .2/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  .2/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  .2/3)


- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  .2/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  .3/5)
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  .2/2)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ  สังคมวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง
อัตราการแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้  
(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเงินได้
(4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเงินและที่ตนเองสนใจ (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน             (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ             (1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต        (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต                    (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )
มาตรฐาน   ง 2.1
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                (ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน   ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  (ง 3.1 .3 /3)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ                   (ง 3.1 .3 /4)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(3.1 .4-6/9)
- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                           (3.1 .4-6/13)

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน              (3.1.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้                  (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้           (3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (1.1.2/3)

มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  .2/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  .2/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  .2/3)


- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  .2/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  .3/5)
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  .2/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
- ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้  
(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเงินได้
(4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเงินและที่ตนเองสนใจ (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน             (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ             (1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต        (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต                    (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )
มาตรฐาน   ง 2.1
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                (ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน   ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  (ง 3.1 .3 /3)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ                   (ง 3.1 .3 /4)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(3.1 .4-6/9)
- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                           (3.1 .4-6/13)

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน              (3.1.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้                  (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้           (3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (1.1.2/3)

มาตรฐาน ส2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  .2/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  .2/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  .2/3)


- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  .2/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  .3/5)
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  .2/2)
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย  : "เงิน เงิน เงิน"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ธนบัตรและเหรียญของแต่ละประเทศต่างกัน
- เงินสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
- การลงทุนเพื่อให้ได้ผลกำไร
- การทำธุรกิจต้องมีการวางแผน
- เงินเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันเงิน
- เงินของแต่ละประเทศมีขนาด ค่าต่างกัน
- เงินสามารถใช้ลงทุนทำธุรกิจ  การซื้อขาย
- ประเทศไทยมีหน่วยเงินเป็นบาท
- การค้าขายต้องดูตลาด
- เงินแต่ละประเทสมีรูปบุคคลสำคัญไม่ซ้ำกัน
- เงินเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน
- เงินมีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
- การออมเป็นการวางแผนทางการเงิน
- เราต้องทำงานถึงจะได้เงิน


- การเล่นหุ้นทำอย่างไร
- อยากรู้การผลิตธนบัตรและเหรียญ
- อยากรู่ว่าเราไปต่างประเทศจะแลกเงินตราอย่างไร
- การทำธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
- สถานที่ท่องเที่ยว บุคคลที่อยู่ในเงินมีความสำคัญอย่างไร
- อยากรู้ประวัติความเป็นมาของเงิน
- ถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ได้ไหม
- ทำไมต้องมีเงิน และเงินมีความสำคัญอย่างไร
- ถ้าโลกนี้ไม่มีเงินจะอยู่ได้อย่างไร
- ค่าของเงินแต่ละประเทศแตกต่างกันอย่างไร
- ทำไมสมัยนี้ไม่ใช้เหรียญสลึงหรือแบงค์เก่า
- ทำไมต้องมีการจัดการด้านการเงิน
- ทำไมต้องมีธุรกิจ
- เงินเฟ้อเป็นอย่างไร
- ใครเป็นคนคิดค้นธนบัตรและเหรียญ
- เงินทำจากอะไร และมีความพิเศษอย่างไร
- ทำไมแต่ละประเทศจึงใช้เงินคนละหน่วย
- เงินประเทศใดมีค่ามากที่สุด
- ข้อดีข้อเสียของการทำธุรกิจรวมเอกสาร