เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : “เงิน เงิน เงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินของแต่ละประเทศ

Week
Input
Process
Output
Outcome
  4
17  -21 พ.ย. 2557
โจทย์ :
ประวัติศาสตร์  สังคมวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง
อัตราการแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน

Key Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปภาพที่อยู่บนเหรียญและธนบัตรของแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) มีที่มาและความสำคัญอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเงินในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียน คิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องนักเรียนกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง


เครื่องมือคิด
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน และจากสิ่งที่ได้ดู
Round  Table : บทบาทหน้าที่ของเงินที่มีความสัมพันธ์กับชีวิต
Show and  Share : นำเสนอ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ
Wall Thinking : Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

สื่อและแหล่งเรียนรู้
เหรียญ ธนบัตร
- คลิปวิวัฒนาการเงินตราไทย
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง :
- ครูนำเหรียญ ธนบัตร ชนิดต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศ มาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปภาพที่อยู่บนเหรียญและธนบัตรของแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) มีที่มาและความสำคัญอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร
เชื่อม :
แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาที่มาและความสำคัญของเหรียญและธนบัตรอัตราการแลกเปลี่ยน สกุลเงิน ของแต่ละประเทศที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความสนใจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
วันศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าเงินในสมัยก่อนกับปัจจุบันมีที่มาและแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน
ชง แบ่งกลุ่มนักเรียนจัดกลุ่มลักษณะภาพของเงินให้เป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของในแต่ละประเทศ(ลาว พม่า กัมพูชา ไทย จีน) ตามความเข้าใจ
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ ในรูปแบบTime line

วันพฤหัสบดี
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

วันศุกร์
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน คิดว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเงินมีบทบาทหน้าที่ และเกี่ยวข้องนักเรียนกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบบทความ

วันจันทร์
ใช้ :
นักเรียนจับคู่สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิวัฒนาการของเงินแต่ละประเทศในรูปแบบการ์ตูนช่อง

วันศุกร์
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน
- การออกแบบ Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ

ชิ้นงาน
- Time line วิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ และนำเสนอ
- การ์ตูนช่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วิวัฒนาการของเงินแต่ละประเทศ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม บุคคลสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินของแต่ละประเทศ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานค้นหาข้อมูล
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียนภาพตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน


ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ม.2 แต่ละกลุ่มได้ออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ ในรูปแบบTime line ซึ่งแต่ละกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นเตรียมตัวนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ครูนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาและความแตกต่างของเงินในสมัยก่อน กับปัจจุบัน  เห็นความแตกต่างด้างสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาหรือเหตุการณ์สำคัญของแต่ละประเทศ

นักเรียนแต่ละคนประมวลความรู้ สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการ์ตูนช่อง  พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น