เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : “เงิน เงิน เงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอนและน่าสนใจ

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
3 – 7 .. 2557
 โจทย์ :
การออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
 -  เลือกหัวข้อ
  - สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
 - ปฏิทินการเรียนรู้
 - Mind mapping ก่อนเรียน
Key Questions  :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         - คำถาม นักเรียนคิดว่าเงินเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ได้อย่างไร
- นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในสังคมปัจจุบัน
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share :  สิ่งที่รู้แล้วและ สิ่งที่อยากรู้  
Brainstorms :   ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Blackboard  Share การตั้งชื่อหน่วย

สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คลิป ปัญหาความยากจน  การว่างงาน 
ห้องสมุด
บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง :
- ครูนำภาพสถานที่ ที่บันทึกในเงินเหรียญให้นักเรียนดู  
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสถานที่ในภาพคือที่ใด
- ครูนำภาพกระดาษ ติดบนบอร์ด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสถานที่ที่ได้ดู ถูกบันทึกอยู่ในเหรียญประเภทใด
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันอังคาร
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าเงินเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ได้อย่างไร

เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้
เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น(Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
(Think pair Share)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนคิดว่าควรจะตั้งชื่อ หน่วยนี้ให้น่าสนใจได้อย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อหน่วย
(Blackboard Share)วันพฤหัสบดี
เชื่อม :
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้(รายบุคคลลงกระดาษ A4) (Think pair Share)

วันศุกร์
ใช้ : 
-นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
 - การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟัง
- การ
ตั้งชื่อหัวข้อ หน่วย
- การวิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- การออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  การสรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้


ชิ้นงาน :
- ชื่อ หน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
สามารถทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนผ่านการเขียนสิ่งที่รู้แล้ว, Mind mapping และสามารถออกแบบวางแผน
กระบวนการเรียนรู้ตลอด 9สัปดาห์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม


ทักษะการสื่อสาร
สามารถพูดอธิบายนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟังอย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Mind Mapping ก่อนเรียน
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน

บันทึกหลังสอน
บันทึกหลังสอนครู
ในสัปดาห์นี้พี่ ม.2 ได้ดูภาพสถานที่สำคัญที่อยู่ในธนบัตรและเหรียญของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเงินเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร และถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ได้อย่างไร นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่นักเรียนจะบอกว่าเงินใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ใช้ในการซื้อของ
จากนั้นนักเรียนได้เขียนสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้(Card & Chart) พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่เรื่องราวที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยครูช่วยจัดระบบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อหน่วย (Blackboard Share) แล้วเขียนสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว และสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้  ร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ครูช่วยจัดระบบข้อมูลเนื้อหาให้คลอบคลุม จากนั้นนักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
แล้วทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น