เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ตามการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจของไทยได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
24 – 28 พ.ย. 2557
โจทย์ :
- ระบบเศรษฐกิจและการเมือง

Key Questions
- ทำไมประเทศเกาหลีต้องแบ่งประเทศเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
- ระบบเศรษฐกิจในโลกที่แต่ละประเทศใช้กันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เครื่องมือคิด
Round Table :  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
Brainstorms : ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
Show and  Share : นำเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไปศึกษาเรียนรู้
ชักเย่อความคิด : ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปประวัติสงครามเกาหลี
- อุปกรณ์กิจกรรมชักเย่อความคิด (กระดาษ เชือก เทปกาว)
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
วันจันทร์
ชง :
- นักเรียนดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
เชื่อม :
- แบ่งกลุ่มนักเรียน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Round Table)
- ครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
วันอังคาร
ชง :

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองมีส่งต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไร

เชื่อม :

- ครูให้นักเรียนจับฉลากเลือกประเทศเพื่อไปศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง (แบ่งเป็น ประเทศที่ปกครองตามแนวคิดการเมืองรูปแบบต่างๆ คือ สังคมนิยม, ทุนนิยม และแบบผสม)

ประเทศที่ศึกษา ได้แก่  จีน, คิวบา, เกาหลีเหนือ, ลาว, เวียดนาม, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น เป็นต้น

วันพฤหัสบดี

เชื่อม :

- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

ใช้ :

- นักเรียนแต่ละคนสร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

วันศุกร์

ชง :

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนชอบระบบเศรษฐกิจแบบไหน

เชื่อม :

- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันชักเย่อความคิด นักเรียนชอบระบบเศรษฐกิจแบบไหน (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม)

- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Round Table)
- การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี
- การศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
- การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
- การร่วมกันชักเย่อความคิด ระบบเศรษฐกิจแบบใด เหมาะกับประเทศไทย? (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคม

ชิ้นงาน :
- สร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
- เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจ ตามการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจของไทยได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้

ทักษะการเรียนรู้
มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะการจัดการข้อมูล
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ
 ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน

บันทึกหลังสอน 
ในสัปดาห์นี้พี่ๆม.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองซึ่งครูได้เปิดคลิปประวัติศาสตร์เกาหลี จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จากสิ่งที่ได้ดู  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปประวัติศาสตร์สงครามเกาหลี ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ารูปแบบการปกครองมีส่งต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศหรือไม่อย่างไร 

นักเรียนจับฉลากเลือกประเทศเพื่อไปศึกษาค้นคว้า และจัดทำข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจลงในสมุดบันทึก เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง (แบ่งเป็น ประเทศที่ปกครองตามแนวคิดการเมืองรูปแบบต่างๆ คือ สังคมนิยม, ทุนนิยม และแบบผสม)แต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจสร้าง Flow chart สรุปความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปกครองกับระบบเศรษฐกิจ

นักเรียนแต่ละคนร่วมกันชักเย่อความคิด นักเรียนชอบระบบเศรษฐกิจแบบไหน (ระบบทุนนิยม กับ ระบบสังคมนิยม) แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น