เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
27 - 31  .. 2557
โจทย์ :
- สร้างฉันทะ แรงบันดาลใจ/ ปะทะปัญหา
- สิ่งที่อยากเรียนรู้

Key Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในเหรียญ  ธนบัตร  และคิดว่าสิ่งที่อยู่บนเหรียญหรือ ธนบัตรมีที่มาและความสำคัญอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms :การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญหรือ ธนบัตร จากการสังเกต ฟังและจากคำถาม

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เกม  รวมเงิน,เศรษฐศาสตร์
- เงินเหรียญ  ธนบัตร
- คลิป edit เบี้ยกุดชุม
- หนัง  เรื่อง  Charlie and the Chocolate Factory ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต
- ข่าว  บทความ
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
วันจันทร์
ชง :
- ครูพานักเรียนเล่นเกม เศรษฐศาสตร์การซื้อขายบ้าน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเล่นเกม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม :

ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม


วันอังคาร
ชง :

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบวิธีการจัดการเงินห้องที่มีอยู่ตอนนี้คือจำนวนเงิน 11,125 บาท  นักเรียนจะนำเงินไปทำอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่า

 

เชื่อม :

นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับและออกแบบวางแผนการบริหารเงินของตนเอง

 

วันพฤหัสบดี

ชง :

- แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยพานักเรียนเล่นเกม รวมเงิน

- ครูแจกธนบัตรและเหรียญให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในเหรียญ  ธนบัตร  และคิดว่าสิ่งที่อยู่บนเหรียญหรือ ธนบัตรมีที่มาและความสำคัญอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง
เชื่อม :

- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากธนบัตรในรูปแบบ Mind Mapping

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

 

วันศุกร์

ชง :

- ครูเปิดคลิป edit เบี้ยกุดชุม ให้นักเรียนดู

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                    
 เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชง :
นักเรียนดูหนัง  เรื่อง  Charlie and the Chocolate Factory ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                    
 เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู
ชง
- ครูนำข่าว และบทความให้นักเรียนอ่าน
  - เป็นหนี้นอกระบบ
 - ชาวนาโดนโกงราคาข้าว

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :                 - การเล่นเกมเศรษฐศาสตร์การซื้อขายบ้าน
และเกมการรวมเงิน
- การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญหรือ ธนบัตร จากการสังเกต ฟังและจากคำถาม
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการหนัง  เรื่อง  Charlie and the Chocolate Factory ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต
- การคิดวิเคราะห์ข่าว บทความ และ

- การออกแบบวางแผนการบริหารเงินของห้อง
ชิ้นงาน :
- Mind Mapping  วิเคราะห์เหรียญ และธนบัตร
- แบบแผนการบริหารจัดการเงินห้องเพื่อเพิ่มมูลค่า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่สนใจได้
ทักษะ :
ทักษะการเรียนรู้
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้พบเจอ และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและเล่นเกม
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา

คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียนตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
บันทึกหลังสอนครู
ในสัปดาห์นี้ พี่ๆม.2 ได้เล่นเกม  เศรษฐศาสตร์การซื้อขายบ้าน จากนั้นแต่ละคนได้มาร่วมกันสะท้อนการเรียนรู้จากเกม

หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบวิธีการจัดการเงินห้องที่มีอยู่ตอนนี้คือจำนวนเงิน 11,125 บาท  นักเรียนจะนำเงินไปทำอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าแต่ละคนได้ออกแบบการบริหารจัดการเงินของตนเองพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง

ครูแจกธนบัตรและเหรียญให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในเหรียญ ธนบัตร  และคิดว่าสิ่งที่อยู่บนเหรียญหรือธนบัตรมีที่มาและความสำคัญอย่างไร เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นและร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากธนบัตรในรูปแบบ Mind Mapping แต่ละคนทำงานของตนเอง

ครูเปิดคลิป edit เบี้ยกุดชุม  และหนัง  เรื่อง  Charlie and the Chocolate Factory ชาร์ลีกับโรงงานช็อกโกแลต จากนั้นนักเรียนแต่ละคนร่วมกันเสดงความคิดเห้นจากสิ่งที่ตนเองได้ดูและได้เรียนรู้พร้อมทั้งบอกความรู้สึกจากการชม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น