เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า

week8

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "เงิน เงิน เงิน"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  Quarter 3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ : เข้าใจความแตกต่างในการทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก) ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
15 – 19 ธ.ค.
  2557
โจทย์ :
- การทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Key Questions :
- นักเรียนสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก) ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
Mind Mapping : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
Show and  Share : นำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เกมกระดาน Live and Learn
- วิทยากร
- บรรยากาศในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องเรียน
วันจันทร์
ชง :
- นักเรียนเล่นเกมกระดาน Live and Learn
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม                                                         
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม ในรูปแบบ Blackboard share
- ครูและนักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
วันอังคาร
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าจะสามารถจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก) ได้อย่างไร
เชื่อม :
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก) เพื่อวางแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
- นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
ใช้ :
- นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
วันพฤหัสบดี
ชง :
- ครูจัดเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ เชิญวิทยากร เช่น
คุณพ่อพี่ออดี้ ธุรกิจยางรถยนต์
คุณแม่พี่โมกข์ ธุรกิจออนไลน์
คุณพ่อน้องเซน ธุรกิจโรงแรม
คุณแม่พี่ฟ้ากัล  ธุรกิจขายตรง
คุณแม่พี่ไอดินนักบัญชี
คุณพ่อพี่เจตต์ ทนายความ
วันพฤหัสบดี
เชื่อม :
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังเสวนา
วันศุกร์
เชื่อม :
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ
- การวางและปฏิบัติตามแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
ชิ้นงาน :
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
- เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการทางการเงิน และตระหนักถึงความสําคัญของการออมทรัพย์ สามารถจัดการทางการเงินของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่า
- เข้าใจความแตกต่างในการทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถวางแผนและจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน (เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยง
ปลาดุก) ได้

ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในสิ่งที่เรียนรู้ มีความสนใจกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหา
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน


ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน

 บันทึกหลังการสอน
ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เริ่มกิจกรรมโดยครูพานักเรียนเล่นเกมกระดาน Live and Learn แล้วนักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก) เพื่อวางแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม นำเสนอแผนการจัดการบริหารธุรกิจของห้องเรียน
จากนั้นครูจัดเสวนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางธุรกิจประเภทต่างๆ เชิญวิทยากร เช่น
คุณพ่อพี่ออดี้ – ธุรกิจยางรถยนต์
คุณพ่อน้องเซน – ธุรกิจโรงแรม
คุณแม่พี่ไข่มุก –  ธุรกิจร้านเสริมสวยและสปา
คุณพ่อพี่ไอดิน – ธุรกิจอู่ซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์
คุณพ่อพี่อังอัง – ทนายความ
คุณแม่พี่โอ๊ต  ธุรกิจฟาร์มเห็ด
คุณพ่อพี่โฟร์ท  ธุรกิจร้านซ่อมรถ
ผู้ปกครองที่ทำธุรกิจประเภทต่างได้มาเล่าและแชร์ประสบการณ์ต่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจของตนเอง มีมุมมองที่แตกต่างในการคิดวางแผนการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ การแก้ปัญหาต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่แข่ง  แรงงานและการจัดการกับตนเอง หลังจากกิจกรรมเสร็จนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ คุณสมบัติของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ดี นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น